Gedragscode v.v. Mariahout

ledereen binnen de voetbalwereld heeft te maken met normen en waarden. En zeker ook met Fair Play. Hoe gaan we met elkaar om? Welke spelregels'hanteren'we binnen en buiten het veld? Hoe proberen we problemen binnen de club te voorkomen en/of op te lossen? Wat bedoelen we nu precies met normen en waarden? En nog belangrijker: hoe vertaal je dat naar de dagelijkse voetbalpraktijk? De gedragscodes van VV Mariahout pogen hier een antwoord op te geven.

Je kunt de algemene gedragscode en gedragscode seksuele intimidatie hier downloaden

Sporten doe je voor je plezier. W Mariahout wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten en achtergrond. Een club waar respect voor een ander, materiaal en accommodatie hoog in het vaandel staan. 

Wat verstaan we eigenlijk onder normen en waarden?
Waarde: Een principe wat mensen belangrijk vinden om na te streven. Het geldt als een richtsnoer voor het handelen.
Norm: Een gedragsregel, waar men zich aan dient te houden in de omgang met anderen.

...en wat onder Fair Play:
Het Fair Play-beginsel geeft aan dat we een aantal afspraken hanteren om de sport voor zoveel mogelijk mensen aantrekkelijk en plezierig te houden. Fair Play gaat over sportiviteit en respect in de sport, Het is in feite een gedragscode voor de manier waarop we samen aan sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken en regels om te gaan, kunnen we de sport ook in de toekomst eerlijk en aantrekkelijk houden. Dit vereist niet alleen dat iedere sporter z6lf die regels naleeft, maar ook dat we elkaar (blijven) stimuleren naar de geest ervan te handelen! Fair Play geldt niet alleen voor de spelers, maar ook voor de begeleiders en de toeschouwers.

Waar draait het om?
leder weekend worden er wedstrijden gespeeld. Veel zaken gaan -vooral dankzij inzet van de voetballers en andere betrokkenen -goed. Sport wordt meestal beoefend conform de bedoelingen van het spel. De realiteit is echter dat er op en rondom de voetbalvelden soms ook dingen gebeuren die het voetbalspel in een kwaad daglicht stellen.

Het bestuur van W Mariahout heeft gedragscodes vastgesteld met als doelstelling aan te geven wat wel en niet acceptabel is. De gedragscodes zijn erop gericht excessen te voorkomen (preventief). lndien deze onverhoopt toch gebeuren, dan dient consequent handelend opgetreden te worden (correctief). Het instellen van deze gedragscodes vormt een duidelijk signaal naar alle leden en bezoekers van onze club dat elke vorm van verbaal en/of fysiek geweld niet zal worden getolereerd. 

Vertrouwenspersoon
Soms gebeuren er ongewenste of vervelende zaken waarmee je als lid niet graag te koop loopt, of die erg gevoelig liggen. Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Veelal kunnen deze onderwerpen heel goed worden besproken met een leider, trainer, coordinator of bestuurslid. ln een enkel geval blijkt deze stap toch te groot. ln deze gevallen kan een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon de helpende hand kunnen bieden. Binnen VV Mariahout hebben wij twee vertrouwenspersonen, namelijk:

Mevrouw Nathalie Ansems

Telefoon: 0492-328800

GSM:      06-48532893

E-mail:    nathalie.ansems@levgroep.nl

VOG-verklaring
Voetbalvereniging VV Mariahout vraagt een VOG-verklaring aan alle vrijwilligers die betrokken zijn bij het jeugdvoetbal. Wat is een VOG-verklaring? ln Nederland wordt die al door tal van (sport)verenigingen, bedrijven en instanties gebruikt. VOG staat voor 'Verklaring Omtrent Gedrag' en wordt ook wel een 'Verklaring van Goed Gedrag'genoemd. Het document wordt uitgegeven door de overheid en verklaart dat een persoon geen strafbare feiten heeft gepleegd die het uitoefenen van - in dit geval - een vrijwilligersfunctie bij een voetbalvereniging in de weg staan.

Algemene gedragsregels VV Mariahout

1. Respect voor anderen is essentieel. Een verenigingslid dient geen onbehoorlijk taalgebruik te gebruiken. Verbaal en fysiek geweld en molestatie van derden zijn uiteraard uit den boze. Pesten wordt niet geaccepteerd.

2. Onze vereniging toont zich een goede gastheer voor bezoekende clubs, (assistent)scheidsrechters- en andere gasten. Een verenigingslid heeft respect voor ieders eigendommen.

3. Een verenigingslid is aansprakelijk voor door haar / hem aangerichte schade. Deze schade zal dan ook worden verhaald bij het verenigingslid dat de schade heeft aangericht of mede heeft aangericht.

4. Voor het gebruik van de kantine is een specifiek kantinereglement opgesteld, waaraan een ieder die gebruik maakt van de kantine zich dient te houden. Het nuttigen van alcoholische dranken op het sportcomplex buiten de kantine en het terras, dus ook in de kleedkamers, is verboden. Laat staan het achterlaten van drankverpakkingen, flesjes, blikjes en glazen op en rond de speelvelden.

5. Rookverbod binnen in ruimtes en op het veld voor een ieder.

6. Een verenigingslid dient zich te houden aan de door de vereniging of KNVB opgelegde sanctie / strafmaat n.a.v. de gepleegde overtreding. De vereniging zal de door de KNVB opgelegde boetes en I of in rekening gebrachte administratiekosten verhalen op het betreffende verenigingslid.

7. Een verenigingslid dient een medelid te corrigeren in het geval dit medelid deze gedragsregels overtreedt.

8. Een verenigingslid dat een overtreding van de gedragsregels constateert, dient dit te melden bij een lid van het hoofdbestuur en / of jeugdbestuur.

9. Een verenigingslid dient na elke deelgenomen training/of wedstrijd het door hem / haar gebruikte kleedlokaal schoon achter te laten en dit in samenspraak met zijn begeleider schoon te maken c.q. te houden. ledereen is medeverantwoordelijk voor een ordentelijk achterlaten van de gebruikte kleedkamer (ook bij uitwedstrijden) en het in goede en nette staat houden van het clubhuis, de hoofdtribune, het sportcomplex en de gebruikte spelmaterialen. Lege verpakkingen van bijvoorbeeld genuttigde eetwaren en snoepgoed dienen in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gedeponeerd.

10. Een verenigingslid is aanspreekbaar op wangedrag. Een verenigingslid dat zich heeft schuldig gemaakt aan enige vorm van wangedrag zoals, vernieling, geweldpleging, diefstal en / of andere gedraging die in strijd is met deze gedragsregels moet zich verantwoorden voor de commissie.

Gedragsregels seksuele intimidatie

De jeugdafdeling van VV Mariahout neemt net als de sportbonden in Nederland seksuele intimidatie serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Hieronder vindt u de elf gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF. Dit geldt dus ook voor de jeugdafdeling van W Mariahout!

1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, 6n verder in het priv6leven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

6. De begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten.

7, De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

8. De begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

9. De begeleider zal de sporter geen (im)materi6le vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financidle beloning ofgeschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. lndien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

11. ln die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met het (jeugd)bestuur of de vertrouwenspersoon.

Copyright © 2008 - 2024 Voetbal Vereniging Mariahout. Alle rechten voorbehouden.

Website gerealiseerd en gesponsord door Creatievelink Vormgeving + Webdesign